สรุป โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 2
คณิตศาสตร์ 0 1 0 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 1 7
สังคมศึกษา 0 0 0 1
ศิลปะ 0 0 0 0
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0
การงานอาชีพ 0 0 0 0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 1 1 12