โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวกมลพันธ์ ศิริพูน พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอนุษา มีรสล้ำ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนภาพร จินดาศรี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอดิศักดิ์ พิมพ์จันทร์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนิธิกานต์ ธนิตชัยพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุรินทร ศรีขาว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาววาสนา เจริญยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจรรยารัตน์ ลวดเงิน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายอนุภพ ดาศรี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายธานินทร์ สวยรูป ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอมรรัตน์ สายเหนือ ครู ภาษาไทย
นางสุปราณี จารุเสฏฐิโน ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา