สรุป โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 1 2
คณิตศาสตร์ 0 0 0 4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 0 11
สังคมศึกษา 0 0 0 3
ศิลปะ 0 2 0 3
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 3
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 4
การงานอาชีพ 0 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 1 7 1 31