โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวพลอยนิศา ศิลป์บุญกล้า ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางวิภาภรณ์ สวยรูป ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธนกฤต แก่นแดง ครูอัตราจ้าง ศิลปะ
นางกัญญ์วราพร แก้ววงษา ครู คณิตศาสตร์
นางสาวสุดารัตน์ ต่อดอก ครู คณิตศาสตร์
นางสาวกันยารัตน์ ปานทอง ครู ภาษาไทย
นายสาธิต จันทร์แดง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธนพล วงศ์ฉลาด ครู ภาษาไทย
นางนฐมณ สุพรรณไกรสีห์ พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางมัลลิกา พรมมา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจินตหรา เกรินรัมย์ ครู ศิลปะ
นางรุ่งนภา กลิ่นกลาง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมพร สิมมา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนราวดี โดยพิมาย ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางสาวพัชรกร ยิ่งยงยุทธ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธนะรัตน์ ทองสุก ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปภาวี พุ่มไหม ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศิริวรรณ หางสลัด ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวกรรณิกา พิมพ์ลา ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาววภาฎา ทองนรินทร์ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุวัฒน์ จันเทศ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุทธาวรรณ เทศบุตร ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวธนกานต์ เบิกบาน ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรติวันต์ สุระ ครู สังคมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ ปิ่นหอม ครู การงานอาชีพ
นายพนธกร ลำดวนหอม ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายพีระ จันเหลือง พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสุภักษร มารมย์ ครู ศิลปะ
นายณัฐวุฒิ เสาว์ยงค์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศรสวรรค์ คำมาก ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวัชรพงศ์ วงเสียน ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์