สรุป โรงเรียนแตลศิริวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 0 3
คณิตศาสตร์ 0 4 0 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 0 6
สังคมศึกษา 0 0 0 2
ศิลปะ 0 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 2
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1 3
การงานอาชีพ 0 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 0 0
รวม 9 1 24