โรงเรียนแตลศิริวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายโชคชัย สำนักนิตย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสังวาลย์ เจือจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเสาวนีย์ หยิบล้ำ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางจิรัฐวรรณ เจือจันทร์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายทวีชัย เสนาบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางวัชรี ยวงทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ร้อยตรีมนัส คงปรีเปรม ครูอัตราจ้าง ศิลปะ
นายชินวัฒน์ มะสันเทียะ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นายอนันต์ บุญเหมาะ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสุกัญญา ทองแย้ม ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
นายเกียรติพงศ์ สมศรี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอุรา กันพานิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจิราวรรณ บุญยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสำรวย กองกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสุภริน บุญพั่ว ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายบุญส่ง งามสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายสุริยา เอี่ยมสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางอาภากร แก้วหล่อ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสิทธิชัย นิมิตรัตน์ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาววชิราพรรณ หาญพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางกนกวรรณ สมสุระ ครู สังคมศึกษา
นางหทัยภัทร บุราคร ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวพรพรรษา รักใคร่กลาง ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ