สรุป โรงเรียนมหิธรวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 1
คณิตศาสตร์ 0 0 1 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 2
สังคมศึกษา 0 0 0 1
ศิลปะ 0 0 0 0
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 1 1
การงานอาชีพ 0 0 0 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1
รวม 2 9