โรงเรียนมหิธรวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวนันณภัชสรณ์ อนุลีจันทร์ ครู ภาษาไทย
นางสาวสิริลักษณ์ ผลจันทร์ ครู สังคมศึกษา
นางสาวขนิษฐา อินทร์เหลา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกุลกรุณา เอื้อเฟื้อกลาง ครู ภาษาต่างประเทศ
นายนิเวช เหมือนนึก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายนืเวช เหมือนนึก ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางจินดาเพขร เกลียวทอง ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางจิตติวรรณ จิตรไธสง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาววัชชิรา บัวกอ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์