สรุป โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 2 1 9
คณิตศาสตร์ 0 4 1 16
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 2 19
สังคมศึกษา 1 2 3 14
ศิลปะ 0 0 1 5
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 0 5
ภาษาต่างประเทศ 1 3 2 15
การงานอาชีพ 0 0 0 6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 2 32
รวม 4 16 12 121