โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์ ครู ภาษาต่างประเทศ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางศศลักษณ์ สมชื่อ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญชัย ถึงดี ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรูญ ชัยยิ่ง ครูชำนาญการ กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น