โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางบัวพันธ์ แก่นจันทร์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพัณณ์ชิตา ปัญญาเอก ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายชิษณุพงศ์ มงคลสาร ครู สังคมศึกษา
นายพิทักษ์ ทรงประโคน ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวกุสุมา ผะเดิม ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาววาสนา สุกลมใสย์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวดารารัตน์ พร้อมพรม ครู ภาษาไทย
นางสาวจิรพรรณ ศิริบัว ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นายวรุต ทุมพัด ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเสมือน มูลดับ ครู คณิตศาสตร์
นางสาวธัญลักษณ์ ยิ่งดี ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวภคพร กล้าแข็ง ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางสาวอัปสร พันธ์ฤทธิ์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ร้อยตรีพรชัย แสงอาจ ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นายพรชัย แสงอาจ ครู ศิลปะ
นายประวิทย์ คดีเวียง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางเอมอร สุภิษะ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ