โรงเรียนบัวเชดวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวนันทิยา ชัยสว่าง ครู ภาษาไทย
นายไกรศักดิ์ สุรพงษ์พิวันะ ครู ภาษาไทย
นายสมปราชญ์ ยิ่งหาญ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพิจาริณี สุระ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเยาวลักษณ์ มุ่งงาม ครู ภาษาไทย
นางสาวณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุริฉาย ไสยกุล ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววัลลภา ภูมิสูง ครู ภาษาไทย
นายณัฐิพงษ์ ฟองนวล ครู คณิตศาสตร์
นางศรีประไพ อุรารื่น ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวยลดา บุญศรี ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศรีกรุง บุญเยี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวขัตติยา สุขรอบ ครู ภาษาไทย
นายณัฐวิชช์ ธนพงษ์พรธนา ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นางพวงพันธ์ บุญใบ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสสินา ปิ๊บกลาง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนุชรี ผิวละออง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางลำดับ คำเสมอ ครู สังคมศึกษา
นางสาวนัยนา ภูทอง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ร้อยตรีอณุศักดิ์ จันแสน ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายฤทธิกร มั่นหมาย ครู สังคมศึกษา
นางสาวธีรารัตน์ คงทน ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวรุ่งนภา ภูกองชนะ ครู ภาษาไทย
นางจันทรากานต์ ถนัดค้า ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจิณห์ณณัช สิมมา ครู ภาษาไทย
นายภากรณ์ นามสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวเจนจิรา วิเศษชาติ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวธัญญาทิพย์ บุญนอง ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวโอภารัตน์ เจือจันทร์ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวสายพิณ สอนสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาวดาวัลย์ จันทวงค์ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวชนกานต์ ดวนใหญ่ ครู สังคมศึกษา
นางสาววรัญญา ทำคำทอง ครู สังคมศึกษา
นายกำพล คำทา ครู สังคมศึกษา
นางสาววรรณวิศา วงศ์ศักดิ์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนันทกุล บุญเสริม ครู การงานอาชีพ
นางสาวจันธิมา ผดุงเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายพรมมา สวาศรี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวจงรัก โต๊ะนาค ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายธนดล คำเสมอ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธัญลักษณ์ แก้วดี ครู ภาษาต่างประเทศ
นางธีราพร เดิมทำรัมย์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นายสุรินทร์ ศรีริ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัตณี แสงมาศ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพนาวุฒิ สารพันธ์ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณัฐกฤตา ปัตตาลาโพ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวดำเนิน ยิ่งหาญ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวนางสาวลีลา สมบุญเรือง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพิจิตรา บุตรสา ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสถาพร กิตติขจร ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นายศรายุธ นันทา ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
นางสาวชาลิสา ไหมทอง ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
นางสาวสาริณี วงค์ชมภู ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นายพนมกร เสน่หา ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุทธินี ขุขันธิน ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธีรวุฒิ สนุกแสน ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายจีระเดช บัวดี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวทยิดา สถิตย์สุข ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณัฐพร ดาศรี ครู คณิตศาสตร์
นางภัชษร กฤติยาวรรค์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาววรรณฤดี เพียงสูงเนิน ครู คณิตศาสตร์
นายประสงค์ เสมศรี ครู คณิตศาสตร์
นายศิริชัย ศรีสุข ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายชัชรินทร์ชัย เกาะน้ำใส ครู ศิลปะ
นางสาววรัญญา วิยาสิงห์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจินตนา ชัยนิตย์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางจินตนา จิตรรัก ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางบังอร ช่อลำดวน ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาววรัธยา ทาหาญ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวภูวษา ไตรเรืองกุล ครู ภาษาต่างประเทศ
นายจิรพงษ์ กล้วยทอง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายสุรจักษ์ ประดับประดา ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางกิรณา แม่นผล ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน