โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวจิดาภา ปัดภัย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวณัฏฐกันยภรณ์ โสพัฒน์ ครู คณิตศาสตร์
นายวรวุฒิ เลื่อนทอง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางพนอจิต เลื่อนทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเพชราพรรณ สืบสันต์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ ครู สังคมศึกษา
นายทินกร แก้วบุดดี ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นายไพศาล อุ้มทรัพย์ ครู คณิตศาสตร์
นายวุฒิวัฒน์ รัตนิล ครู ศิลปะ
นางจงกล ปัดภัย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสุมาลย์ แคลนกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางวนิชนันท์ มณฑล ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกฤษฎาการ ฉลาดดี พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา