โรงเรียนตาเบาวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์ ครู สังคมศึกษา
นายวรศาสตร์ เสารทอย พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นายวรศาสตร์ เสาร์ทอย พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นายรัชพล พวงจันทร์ พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ
นายไชยา ต่างประโคน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางณัชศรัญย์ฉัฐ สุขวิเศษ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกวิศา สุนทรดี ครู สังคมศึกษา
นายวินิตย์ พงค์ชะอุ่มดี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์