โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวณัฏฐวี ทองดา ครู คณิตศาสตร์
นางสาวกรรณิการ์ เรืองเกษม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวพุทธชาติ ขยันดี พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นายอเนตร ดังคนึก ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวบัณฑิตา เปรียบนาน ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายธนโชติ พราวจันทึก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางชัญญานุช เนริกูล ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววันทนา ยวงทอง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางธนาตา พะนงรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวสุพรรณยุภา แสวงชอบ ครู สังคมศึกษา
นางดวงรัตน์ ตาชูชาติ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางกิ่งกาญจน์ เรืองเกษม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายจำรูญ รสหอม ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางบุหงา จันทร์เพชร ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางฉัฐนันท์ หมันเทศมัน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพรพิมล แพงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวชฎาพร เหมือนรัตน์ ครู ภาษาไทย
นางสาวมินตรา สอนโสภา พนักงานราชการ ภาษาไทย
นายชยพล ราชกิจ ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย
นางชัญญานุช เนริกูล ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน