โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางมะลิวัลย์ บุตรงาม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอรพิน ฉายแก้ว ครู คณิตศาสตร์
นางอัจฉราวดี บุญแสน ครู การงานอาชีพ
นางอณานิการ์ เมธากุลนิธิพงศ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพัณณิตา ไพรสินธุ์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุภาลักษณ์ ไชยศรีษะ พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสิงห์ชัย พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวิตรี ชิงชัย พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นายเฉลย ตาทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจารุวรรณ หมายถูก ครู คณิตศาสตร์
นางสาวกัญจนาภรณ์ เจริญผล ครู คณิตศาสตร์
นางสาวกัญจนาภรณ์ เจริญผล ครู การงานอาชีพ
นางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์ ครู ภาษาไทย
นางกชนิภา การบรรจง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมยศ ระคนจันทร์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจุไรรัตน์ กิตติธรวัฒน์ ครู ศิลปะ
นางสาวดวงนภา ระบือนาม ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางปรารถนา จงกลาง ครู ภาษาไทย
นางสาวพนิดา ใจกล้า ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ แฝงบุญ ครู ศิลปะ
ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์ แฝงบุญ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน