โรงเรียนไทรแก้ววิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางเบญญาภา นิธิโสตถิภาคย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวแก่นมณี พิมพ์ศรี ครู การงานอาชีพ
นายวีระพงษ์ เมินดี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวกนกรัตน์ โชคเกิด ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายอนุชา ดีพาชู ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายสมยศ ใยวัน ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวดารินทร์ กะการดี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวนิโลบล ประกอบดี ครู สังคมศึกษา
นางสุพิน ยูงรัมย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายณรงค์ศักดิ์ สุปิรัยธร ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสำราญ สร้อยจิตร ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ