โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวสุมาลี วงค์หอม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพรทิพย์ ทองธรรมมา ครู สังคมศึกษา
นายนภา ปุญยะสาร ครูชำนาญการ ศิลปะ
นางสาวกัญญาภรณ์ รักมิตร ครู คณิตศาสตร์
นางสาวนันทิดา พรมอ่อน ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรัชดา ล้อทองกูล ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิจิตรา ใจดี ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวสร้อยสุดา รัตนพันธ์ พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางสาวเกวลี ศุภเลิศ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจันทิมา มุลาลินน์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นายสยาม เกตุศิริ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายมาโนช เชื้อสาย ครู สังคมศึกษา