โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาววรรณิกา แผ่นทอง ครู ภาษาต่างประเทศ
นางเกษร ศรีจำปา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางอรอนงค์ ศรีมงคล ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายสามารถ ศรีมงคล ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวดุธาสิทธิ์ แดงงาม ครู สังคมศึกษา
นางสาวศิริพร พุทธระสุ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายสุขใจ ไพเราะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสโรชา ศรีสะอาด ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสมใจ จิตสิริไพบูลบ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางมยุรีย์ ศรีทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายจักรกฤษ นิยมวัน ครู คณิตศาสตร์
นางสาววรรณิศา สุขหาได้ พนักงานราชการ ศิลปะ
นายสุริยะ จิตรจำ ครู ศิลปะ
นางสาวนลินี สูงยิ่ง ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี ครู คณิตศาสตร์
นางวชิราภรณ์ มั่นคง ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายชัชวาล มั่นคง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางทัศนา สีบาน ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกิตติธัช เวฬุวนารักษ์ ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาววราภรณ์ ศิลาลัย ครู คณิตศาสตร์
นายเจษฎาภรณ์ มะลิหอม ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี