โรงเรียนสนมวิทยาคาร

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครู ภาษาไทย
นายรุ่งโรจน์ คุณนาม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายนนธยา หาญมานพ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางนงลักษณ์ พสุนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางจุรีรัตน์ บุญมี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสุภารัตน์ เชื้ออินทร์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางนารี ตระกูลสุข ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย
นายอัตพร อุระงาม ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวรวุฒิ ทอนไชย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกัญญ์ศิริ ธนาทรงบุญ ครู การงานอาชีพ
นางจินตนา ทรงพระ ครู คณิตศาสตร์
นางอารีรัตน์ วงษ์กัญญา ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาววันเพ็ญ สะสม ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางดวงใจ มิทราวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางอุมาพร หาญมานพ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสุพัตรา ฉลาดเลิศ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางอัญชนา แข่งขัน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวเอื้ออารีย์ ดีเสมอ พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ
นายศักดา บุตรน้อย ครู การงานอาชีพ
นางรมีนตา เขียวอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุติมา วันทาดา ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกิติยาวดี เฉิดรัศมี ครู การงานอาชีพ
นางเสาวลักษณ์ บุญมาก ครู การงานอาชีพ
นางวนิตตา พนารักษ์ พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นายอรรถพล หวังผล ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นางสาวพวงรัตน์ สีหะชัย พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางวนิตตา พนารักษ์ พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางสาวพวงรัตน์ สีหะชัย พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นายรักดาว มะลิงาม พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวชุติปภา วรรณศรี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวพรรณผกา สืบเทพ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอุไรรัตน์ ศรีมาศ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอิษยาภรณ์ บุญด้วง ครู ภาษาต่างประเทศ
นายธัญญ์วริทธิ์ คำผง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวิไลรัตน์ ละมูลมอญ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายเอกราช บุญสงค์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสุภัชญา กอสาลี พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวลัดดาวัลย์ ใยอิ้ม ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวทิพย์อาภา ดวงดี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางชนัดดาภา เหล่าสกุล ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางปัทวรรณ จุทาไทย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายวิทยา ดอกจันทร์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายนิรุทธิ์ วงศ์เมือง ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวิทูล อินทร์เพ็ง ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนารีนาท แป้นทอง พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชัยวัฒน์ ไชยทอง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายสมบูรณ์ ศรีสมศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวชนิกานต์ ผักไหม ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นายพัฒนศักดิ์ พสุนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ