โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์​ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางฉวีวรรณ เหมมันตา ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางเพ็ญประภา สระแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวธิดารัตน์ สุรสิงห์ ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
นางสาวชุติมา หวังผล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางณัฏฐนันท์ โยธกุลสิริ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวระพีพรรณ ยอดจันทร์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นายนิติธร สุขุมพันธ์พิพัฒนา ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาวหทัยชนก หวังจิต ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศิริวรรณ สมสมาน ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนพาพร ฮึกเหิม พนักงานราชการ สังคมศึกษา