โรงเรียนดอนแรดวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวพรรณนภา อนิวรรตนวงศ์ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิมลนาฏ วิทูรางกูร ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวสังวาลย์ แสงศิลป์ พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปรีชา ทองมา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกำจร สามี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวณัฐพร สิทธิโคตร ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิภาวดี สระแก้ว ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย
นางขนิษฐา พงสุริยะ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาววนิดา วงศรี ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางจำเนียน โอษะคลัง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายอัมพันธ์ บรรหนองทุ่ม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย วัฒนา แข่งขัน ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายวิชิต โจมสติ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายสกล นธีนาม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางนุชสิรินทร์ ภูผาลาด ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางบังอร ทองมา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิรวุธ พรหมทา ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายชัชวาลย์ กองสุข ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน