โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางเพ็ญญาภรณ์ เกลี้ยงพร้อม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชัยธิวัฒน์ ทาทอง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสุนีย์​รัตน์​ ปาน​มนต์​ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสุนีย์​รัตน์​ ปาน​มนต์​ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสุนีย์​รัตน์​ ปาน​มนต์​ ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางชนิดาภา บุญยะรัตน์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นายวีระชาติ เนื่องขันตรี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุดาบัณฑิต สุดชารี ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายโกวิท โอนไธสง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี