โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวพิญโย หล่าคำสอน พนักงานราชการ ศิลปะ
นางสุภาภรณ์ โสมสุข พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นางสาวชนิกานต์ ชารีวัน ครู ภาษาไทย
นางสุรีย์พร สายวารีรัตน์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอนันต์ พิลาจันทร์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวมัณฑนา ถูกหมาย ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายณัฐวุฒิ แกล้วกล้า ครู ศิลปะ
นางสาวศิริพร บุญเจริญ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาวขนิษฐา ใกล้ผล ครู ภาษาต่างประเทศ
นางศิรธิดา พรรณา พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางสาวพิมล กาละพันธ์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ โยธายุทธ ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายปัฐยาภรณ์ จันทไชย ครู คณิตศาสตร์