โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายสำเริง หาญเสมอ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพิทักษ์ เสาทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายยุวสันต์ อุ่นเรือน พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นางสาวรังสินี สีพิมพ์ขัด ครู สังคมศึกษา
นางสาวจิราพรรณ บาลพูน ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางหยาดพิรุณ สระแก้ว ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ร้อยตรีชัยศรี ก้านอินทร์ ครู คณิตศาสตร์
นายวรวิทย์ ภูแก้ว ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวณัฐสิร์ชา ดีล้อม ครู ภาษาต่างประเทศ
นายสุทธิรักเขต์ สังโภช พนักงานราชการ ศิลปะ