โรงเรียนช้างบุญวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางบานเย็น ผายสุวรรณ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายศรายุทธ จันทุภา ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธนิต เยี่ยมรัมย์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปรเมศญ์ เต็นตารัมย์ ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางยุพิน สร้อยจิตร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอรสา บัวพัน ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจรรยา มากพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวลำยงค์ แสนมา ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสวรรยา ยังมูล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางพิชญาภรณ์ อินสำราญ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาประจิตร ครูอัตราจ้าง ศิลปะ
นางสาวศรีสุดา วรครุฑ ครู สังคมศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ ปัจจาเณย์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายชิติพัทธ์ สุขเกษมศิลป์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธิดารัตน์ ปัจจาเณย์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศรีสุดา วรครุฑ ครู ภาษาต่างประเทศ