โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายยอดชาย เพชรน้อย ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายยอดชาย เพชรน้อย ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางกัลยาณี ไพรสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวณิชฏิยา แข่งขัน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายนิคม ภูละมุล ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางช่อทิพย์ ภูละมุล ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางนางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสมพิศ อิ่มบุตร ครู คณิตศาสตร์
นางสาววสินทรา ไพรสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุพน สุกแสง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางนุชนาถ นาคแสง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายทวีทรัพย์ สระแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกชพร ไกรเสือ ครูอัตราจ้าง ศิลปะ
นายศุภชัย สุดชารี ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายณัฐพล มีมาก พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา