โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายธีระพงศ์ เขียวอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายธีระพงศ์ เขียวอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางมนทกานต์ จันทร์ปิ่น ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวยุภาวดี พลสระแก้ว ครู ภาษาไทย
นายกฤตภาส มูลทอง ครู คณิตศาสตร์
นางณัฐยา ชิตบัณฑิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศ ครู สังคมศึกษา
นายนพพร กาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางชัชพร แนวทอง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางธัญพร ทองหล่อ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพรนภา บุญมี ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศิวพล สีบาง ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา