โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวสุนิสา กะการดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวทิชากร ชาญศรี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวขนิษฐา สมใจ ครู สังคมศึกษา
นางอำพา ปรากฎชื่อ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายสมพงษ์ โสมสุข ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวกมลวัฒน์ สิมมา ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายเทพสุรีย์ บุญสัว ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางนัฐกานต์ พลดงนอก ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายสัตญา อยู่เย็น ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุนิสา จันทร์จำปา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจินตนา บุญมี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางผกาวดี สุวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอัญชลี มะลิหวล ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสาวิตรี มะลิหวล ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกัมปนาท เกษแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจีราพร เอ็นดู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางจารุวรรณ เชยคำแหง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวฐิตินันท์ บุญเสริม ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางภัททิยา ศรีหาตา ครู ภาษาต่างประเทศ
นางศรัณย์รัชต์ เมืองแก้ว ครู ภาษาต่างประเทศ
นางกิ่งดาว ผงทวี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุบรรณิภา แก่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายสุเทศ กาบทอง ครู ศิลปะ
นางสาวพิไลพร เส้นเศษ ครู ศิลปะ
นายนภา สารสุข พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายสุรพงษ์ บรรจุสุข ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางประสิทธิ์พร ชัยงาม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางหทัยกาญจน์ พิมพ์สาร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายภูมิพิทักษ์ เจริญไว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายสุริยะ สาแก้ว ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางนงลักษณ์ ธรรมดา ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางอุมาพร สุดาปัน พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางรัชนีกร โคตุทา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายสิงห์ศักดา ธรรมดา ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางมลิสา แก้วสิมมา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวจิรายุ กระแสโสม ครู ภาษาไทย
นางลมัย สวัสดี ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวกฤษติกา การะเกด ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางณัฏฐิยา ชิดนอก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศรีสุดา อินทร์ชู ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายกฤตภาส มาลาคำ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายคิดลึก สังข์สาลี ครู ภาษาไทย
นางสาววีร์รินทร์ จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวลักษณ์นารา จันแดง ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นางณัฐธยาน์ นอกุล ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวทิพย์สุดา ศรีละบุตร ครู สังคมศึกษา
นายวิทวัฒน์ คำทุย ครู ภาษาไทย
นายประวิทย์ สาเกตุ ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา
นางวัลลภา สุขบรรเทิง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายพงศ์ศิริ พวงศรีเคน ครู สังคมศึกษา
นายธวัช สุกแสง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางพนม สุวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจารุวรรณ กอราช ครู ภาษาต่างประเทศ
นางฐิรัญญ์รัตน์ บุตรงาม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางชุติกาญจน์ ชาติพันจันทร์ ครู ภาษาไทย
นางสาวมะยุรี ทุ่มโมง ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอารุณี บุญยืน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจีรนันท์ ชูมณี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาววิสุดา ทองแสง ครู สังคมศึกษา
นางรัตนา เนื่องขันตรี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายมนตรี สุดาปัน ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายรัตนะ แสงลา ครู ศิลปะ
นางสาวปัทมาพร ผิวเฮ้า ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอรรถพล พดภูงา ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
นางนภา เชื้ออินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางณัฐกานต์ พลดงนอก ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายพัทยา ห่อทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายประเทียร แก้วชนะ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวปิยพัชร์ เครือนิล ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน