โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวทิพวรรณ พัตรสิงห์ ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นางอุษณีษ์ ศรีสม ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาวนัดอนงค์ บุญเลื่อน ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวพาฝัน แจ่มใส ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวเกศราภรณ์ แรงรอบ ครู สังคมศึกษา
นางสาวสมฤทัย ศรีเครือดำ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัตนา เหมาะชาติ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายกฤษฎา สาแก้ว ครู คณิตศาสตร์