โรงเรียนแร่วิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางพรเพ็ญ โนนสร่าย ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพรเพ็ญ โนนสร่าย ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ
นางสาวกุสุมา นาคะเกศ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางณัฏฐณิชา นามวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง ครู คณิตศาสตร์
นายพิทักษ์ ศรีขาว ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายขจรศักดิ์ กงล้อม ครู ภาษาไทย
นายสุวรรณ อุตมะชะ พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอภิสิทธิ์ ขอสุข ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์ ครู คณิตศาสตร์
นางโสพิน จิตติพุทธางกูร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายภาคิน ลุนลี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสมพงษ์ เป็นผาสุก ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายเจษฎา นากดี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ