โรงเรียนศรีสุขวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาววโรทัย ภูอาษา ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน ครู สังคมศึกษา
นางอุดม กำมนาฏ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวฐานุตรา อินทรศรี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวฐานุตรา อินทรศรี ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกัญญกานต์ มาตผล พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายว่องไว ธุอินทร์​ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางพ​ั​ณ​ณ​ิ​ตา​ ธุอินทร์​ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนิติอร บุญคงเดช ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายสุขสันต์ หมื่นแทน พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางลัดดาวัลย์ สุมาลุย์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางบุปผารัตน์ สันทาลุนัย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศริญญ นามขันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมคิด ศรีจำปา ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวเบญญทิพย์ อินทร์งาม ครู ศิลปะ
นางณัฐพร ทาทอง ครู คณิตศาสตร์
นางนวลจันทร์ รังทอง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาวธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์ ครู ภาษาไทย
นางอัญชลี โพธารินทร์ ครู การงานอาชีพ
นางภัสร์นลิน จรัสถาวรพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา