โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวดนุชรัตน์ เจริญศิริพาณิชย์ ครู ภาษาไทย
นางสุภาวดี เมธาศิริ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสำราญ แก้วอ่อน ครู การงานอาชีพ
นายชัยกร สุขนิรันดร์​ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอนงค์ภัทร์ ใบบัว ครู คณิตศาสตร์
นางสาวอรวรรณ ต่อยอด ครู ภาษาไทย
นายกรกฏ รัตนกรกาญจน์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพัชรากร มีรสล้ำ ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปาลิดา ไชยโพธิ์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางลำเพียร นามสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางชุติมา ภูมิศาสตร์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอามชัย ภูมิศาสตร์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวภัทราวรรณ จันตะ ครู ภาษาต่างประเทศ
นายกฤษฎา ทองเชิด ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวณรินทร์รัตน์ วรกิติญาดา พนักงานราชการ ภาษาไทย
นางสาวณรินทร์รัตน์ วรกิติญาดา พนักงานราชการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางอัจฉรา จันทเขต ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางรุ่งนภา ภูกิ่งเดือน ครู ภาษาไทย
นางสาวเพ็ญศรี ยอดอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจิรานุช นาคีสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายวราวุธ​ จุดาบุตร ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นางวิชชุกร แก้วกงพาน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพุทธรักษา นามสวัสดิ์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวสุจิตรา แรงจบ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิชาญ เกรัมย์ ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายพิสิษฐ์ แวงสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาววนิดา ฮาตระวัง ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายธนิต คงเจริญสุข ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจิรัฐกาล สามาลย์ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุภาวดี ผูกดวง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนภัสกรณ์ นามโสม ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายสมิท นพเก้า ครู ภาษาไทย
นางกิตติญาพร มุุลเมืองแสน ครู สังคมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพชรพงศ์ นวลศิริ ครู คณิตศาสตร์
นางวรรณพร สารัง ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นายกฤตนัย ศรีนิล ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นางกัตติกา คำอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายวิเชียร วงศ์ม่วย ครู คณิตศาสตร์
นายสวัสดิพงษ์ คงดี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวลัดดาภรณ์ บุญพลา ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอัมพร รุจิยาปนนท์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวยศณีย์ สุทธิดี ครู ศิลปะ
นางสาวรุจิรา ฉายละออ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสนชัย ทวีอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคล ครู ศิลปะ
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ มุมทอง ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นางกัญญาภัทร ทองประเสริฐ ครู ศิลปะ
นายจิระพงษ์ ปะกาโส พนักงานราชการ ศิลปะ
นายอรุณ ประทัยงาม พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นายสนธยา ทองก่ำ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงศ์ ครูชำนาญการ ศิลปะ
นางสุพรรณ ประดับศรี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายบัณฑิต จันทานิตย์ ครู สังคมศึกษา
นายประณต​ ชุบสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปิยะเทพ ใจดี ครู คณิตศาสตร์
นายธิติ นิลแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางณัฐธิดา หงษ์ทอง ครู ภาษาต่างประเทศ
นางปุญยานุช อนุเคราะห์ ครู สังคมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ มุมทอง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวหนึ่งฤทัย ใยเยี่ยม ครู ภาษาไทย
นายมนตรี แป้นจันทร์ พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางณิชกมล พิพัฒฑรคานนท์ ครู คณิตศาสตร์
นายเจนวิทย์ สาคร ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายโฆษิต เจริญสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
นางปนัดดา ศิริมัย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายสมชาย จันทร์แดง ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจิรภิญญา สารชาติ ครู ภาษาต่างประเทศ