โรงเรียนยางวิทยาคาร

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวโชติกา ดัชถุยาวัตร พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางวาสนา เพ็ญเดิมพันธ์ ครู ภาษาไทย
นายสนัย ชัยยา ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายประ​สิทธิชัย​ ชัยชนะ​ ครู ภาษาไทย
นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางบุญยืน บุตรเพชร ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวราตรี เจือจันทร์ ครู ภาษาไทย
นางอุดมสิน ชื่นใจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางรัตนา บุญธนาสิริ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพัชรีพร วงศ์บุญ พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปัณณ์ติยา เงางาม ครู คณิตศาสตร์
นายนายรัฐธรรมนูญ ผจญกล้า พนักงานราชการ ศิลปะ
นางสาวอิสรียา ทองนำ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปริศนา สุขเกษม ครู สังคมศึกษา
นางสมพร สาธร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์พอก ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวภัทธิรา สุมาลี ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุรัศวดี สุตลาวดี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ