โรงเรียนวังข่าพัฒนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวนภารัตน์ เสนาใหญ่ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุรีพร ทัพไทย พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นางสาววรัญญา เยื่อจันทร์ ครู คณิตศาสตร์
นางสาวอรญา บำรุงรส ครู ภาษาไทย
นางสาวทิพย์วรรณ สินโสด ครูชำนาญการ ศิลปะ
นางสาวปณัฐกุล บุญมี ครู สังคมศึกษา
นายดรุษกร แหวนวงษ์ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาววรรณภา สืบสังข์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางพิณทิพย์ เอ่นหยอง ครู ภาษาต่างประเทศ
นายวัชรินทร์ ตอรัมย์ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี