โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสุรภา เสนาบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสงกรานต์ เจือจันทร์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพนารัตน์ จุลกองฮ้อ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสาวมลุลี เป็นสุข ครู คณิตศาสตร์
นางสาวจิราพร สู้สงคราม พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางกมลชนก สุจินพรัหม ครู ภาษาไทย
นางสาวศันสนีย์ เส้นศูนย์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นายอดิศร นับถือดี ครู สังคมศึกษา
นางพวงเพ็ญ ฉิมมาลี ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา