โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสุพรรษา อินตะนัย ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปิยณัฐ กองสุข ครู สังคมศึกษา
นายสุวรรณ ถวิลหวญ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายโชคทรงพล ยอดรัก ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายจตุรงค์ ไชยพร พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์ พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธวัชชัย งามศิริ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอนงค์ ถาวรกาย ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอำภา น้ำหวาน ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเบญญา หวังมั่น ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายพิชัย บุรมศรี ครู ศิลปะ
นางสาวรติพร ทบทอบ ครู การงานอาชีพ
นางสาวสุธิดา อนุเคราะห์ ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
นายสุจิน อรชัย ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายสังวาลย์ ทาปื้อ ครู การงานอาชีพ
นายธงชัย บุญพัก ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอำไพ แก้วบุตรดี ครู คณิตศาสตร์
นางสาวไพรัฐ ไพเราะ ครู สังคมศึกษา
นางแคทรียาพร มีแสวง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์