โรงเรียนจารย์วิทยาคาร

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวกวินนา พันธ์พงษ์ ครู ภาษาไทย
นางณัฐธิดา สมฤทธิ์ พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นางสาวศิริรัตน์ วรางกูร ครู สังคมศึกษา
นายบุศกร แก้วยก ครู คณิตศาสตร์
นางสุกัญญา สะอาดยิ่ง ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางอินทิมา หมายมี ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวรติยา พรามเกษร ครู คณิตศาสตร์
นางสาวชาลิษา เพิ่มมี ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นายพัฒน์ เพชรสุริยา ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา