โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางจิตติมา เกษีสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุวรรณา คำมณี ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางเสาวภา พูลเพิ่ม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายเจนณุวัฒน์ วิมุตกุล ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางดาวรัศมี รีรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสันธินี บรรลือทรัพย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวฐิตาพร พยุงตน ครู คณิตศาสตร์
นางพรรณี คำงาม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายพงศกร โอบอ้อม ครู คณิตศาสตร์
นางคำนงค์ พันไผ่ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายเจษฎา โพธิ์ผา ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสาหร่าย ชื่นชม ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกิตติพัฒน์ อินจนา ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา