โรงเรียนหนองสนิทวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวพัชรา แท่นแก้ว พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางบรรจงจิตร์ ฉายสันติ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายเทวัน มังษะชาติ ครู การงานอาชีพ
นางสาววณิชชา บุญมา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางณัฏฐณิชา ศรีมารักษ์ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสิริพร คงดี ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกรรณฑิมา สุบินยัง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวบัวพัน แก้วคำ ครู ศิลปะ
นางสาวสุพรรณี มณีศรี ครู ภาษาต่างประเทศ
นางอรทัย วรพุทธ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพิชัย น่วมจะโป๊ะ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นายสุพิน อินทริงาม ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ