โรงเรียนเมืองลีงวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายธวัชชัย ปานทอง พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายยอดฉัตร์ จันดารักษ์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาวสำนวน ก่อแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางชุติกาญจน์ สมราศรี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางวิภาวี สุนนท์ชัย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางแก้วมณี สุขจิต ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายศักรินทร์ วาไทย ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวรวุธ บุตรงาม ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวศิริวรรณ บุญพอก ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวพิมพิกา พรชัย ครู ภาษาต่างประเทศ
นายวรวุธ บุตรงาม ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ