โรงเรียนนาบัววิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวนุชนาฏ คงวัน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรัตนา สมัญญา ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธเนศ โพทะจันทร์ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุวัฒน์ งามทวี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสำราญ โสวภาค ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวอาภาภรณ์ สุขสมาน ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจิระพร ชื่นพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวคำตา นัดกล้า ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวปนัดดา อนุเคราะห์ ครู คณิตศาสตร์
นางสาวแพนณภา ไชยปัญญา พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางรังสิมา ดวงดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุขคุม ลอยประโคน ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
ว่าที่ร้อยตรีดิศานุวัตร ภูแก้ว ครู ภาษาไทย
นางพรนภา วงศ์อ่อน ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางนันทิตา โอธินทรยุทธ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี