โรงเรียนโชคเพชรพิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวเนตรหทัย รัตนจันทรา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางกัญญาพัชร ชาญศรี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพุ่มพวง หวังดี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุภาพร หล่อทอง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสมพร สาระนิม ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางปทมรัตน์ สายไทย พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ
นางทับทิม บุญปลอด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายประมูล สีหาบุตร พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นายประดิษฐ์ สมสวย ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางวรรณา วิมลศาสตร์ พนักงานราชการ ภาษาไทย
นายอิสรพงษ์ มหานาม ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสุณิชา อาภาอมร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางรัตติยา ภิญโญภาพ ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางรัตติยา ภิญโญภาพ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายนิวัฒน์ นามวัฒน์ ครู ภาษาไทย
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัย ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายสุพจน์ สีมาวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพยอม สีมาวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา