โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นายสุริเยส กิ่งมณี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวภัทรภร ลมพรมราช ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวริศรา สุพรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางภูวิภา จันทะเสริม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายวิชิต ศรประสิทธิ์ พนักงานราชการ ศิลปะ
นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางเจริญศรี กลีบแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสาวปริยา โพนดวน ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาวปิยวดี ลัดดางาม ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางศรีวัฒนา นวลศิริ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี