โรงเรียนสุรินทร์ภักดี

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางนฤมล ทิมแท้ ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายสุพันธ์ ชนะสุข ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวจิตราวดี จันทร๋ฝอย ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางลำยอง พัวประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางพัชรา ศิริเลิศพงศ์พันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวนิลุบล จันทร์สุข ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสิริภรณ์ ดีจัด ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรังสินี นามบุญลือ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นายทศพร สีหะวงษ์ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุพันธ์ ชนะสุข ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุพันธ์ ชนะสุข ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นางกานต์สินี ดอกคำฐิติพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางพิสมัย พลบูรณ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายธนัทเดช คุ้มสุข พนักงานราชการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน