โรงเรียนศรีไผทสมันต์

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางรัชนี ผลเกิด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเฉลิมวรรณ แพงภูงา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเยาวภา จันทร์เพ็ญ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาววรรณภา ปานทอง ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพิชญญา สุขเต็ม พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกรรณิกา ประยูรพันธ์ุ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางพิมใจ แฮลีย์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพิมพ์พรรณ สุขดี ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นายเศรษฐศักย์ คงเร่งดี ครู สังคมศึกษา
นายวิเชียร เสาสูง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายชยณัฐ บุญไว ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา