โรงเรียนบัวเชดวิทยา

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางกิรณา แม่นผล ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัจฉราภรณ์ นาคเจือ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสัญญา นาคเจือ ครูชำนาญการพิเศษ บูรณาการ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสสินา ปิ๊บกลาง ครูชำนาญการพิเศษ บูรณาการ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพรนภัส สถานพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น