โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางบุหงา จันทร์เพชร ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวบัณฑิตา เปรียบนาน ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น