โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวสุมาลี วงค์หอม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย