โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางอรอนงค์ ศรีมงคล ครูชำนาญการ ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐพล แสงทวี ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมนักเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น